Χαλδαίου Κλεοπάτρα

Senior Manager, Ασφαλιστικές και Αναλογιστικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, ΕΥ

H Κλεοπάτρα Χαλδαίου έχει περισσότερα από εννέα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον ασφαλιστικό κλάδο. Σήμερα έχει αναλάβει καθήκοντα Senior Manager του τμήματος συμβουλευτικών υπηρεσιών στον Ασφαλιστικό και Αναλογιστικό κλάδο της EY Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Έχει εκτεταμένη εμπειρία συνεργασίας με μεγάλους ασφαλιστικούς ομίλους και Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, καθώς ήταν επικεφαλής έργου σε ευρωπαϊκές ασκήσεις και υλοποιήσεις σχετικά με το Solvency II, IDD και PRIIPs, καθώς και στρατηγικός σύμβουλος σε εξαγορές και συγχωνεύσεις σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Διαθέτει εκτενή τεχνική γνώση στον ασφαλιστικό τομέα με εξειδίκευση στις Ασφαλίσεις Ζωής και Συντάξεων. Το βασικό πεδίο εμπειρίας της αφορά σε αρχές και εργαλεία χρηματοοικονικών αναφορών (IFRS), συμμόρφωση με ευρωπαϊκές ασφαλιστικές Οδηγίες και Κανονισμούς, ανάπτυξη ασφαλιστικών λύσεων, μετασχηματισμό και βελτιστοποίηση λειτουργιών και διαδικασιών, βέλτιστη διαχείριση κινδύνων, αναλογιστικά μοντέλα αποτίμησης.

Είναι  μέλος του Βρετανικού Ινστιτούτου Αναλογιστών και κάτοχος πτυχίου Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης και μεταπτυχιακού τίτλου στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.